Algemene voorwaarden en Privacy instellingen.

 

In het kader van de GDPR privacy regels verklaar ik bij deze:

- Dat ik alle contactgegevens van mijn klanten, enkel professioneel en persoonlijk gebruik en niet doorgeef aan derden.

- Dat alle persoonlijke gegevens en vertrouwelijke gesprekken in het kader van, hetzij relaxatietherapie of massagetherapie niet aan derden worden meegedeeld.

- Dat foto's waar clienten herkenbaar op worden afgebeeld, gemaakt tijdens retraites, niet op openbare sociale media of op de website worden gedeeld, mits toestemming van de betreffende persoon op de foto.

 

 

Algemene voorwaarden omtrent retreats en opleidingen op locatie.

Artikel 1: Definities
.
1. Massagepraktijk, docent en verstrekker van retreats, te Kuringen, ingeschreven onder nummer BE0536219958, (hierna te noemen Màri), de gebruikers van deze algemene voorwaarden en deelnemers,  (hierna te noemen deelnemer) waarmee Màri als docent of organisatie cursusmateriaal, artikelen programma’s, cursus, workshop, training, opleiding, retreat en specialisatie heeft gesloten.


Artikel 2: Algemeen.
1. Deze algemene voorwaarden worden opgesplitst in de volgende 2 categorieën en gelden voor verschillende aanbiedingen en overeenkomsten tussen Màri en deelnemer.
De 2 categorieën: 

  • -  Workshops en retraites op locatie
  • -  Opleidingen op locatie 

 

Artikel 3: Algemene voorwaarden voor opleidingen en retraites op locatie.
3.1    Aanmeldingen


3.2   Aanmelding voor een cursus of retreat met een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. De aanmelding kan per email gebeuren. Hierna zenden wij je zo snel mogelijk de bevestiging en eventuele factuur per mail toe.                                                                                                  

3.3.  Màri is gehouden tot dienstverlening na schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer. 

 

 

Artikel 4 Annulering, wijziging en overmacht door Màri.

4.1.  Màri behoudt zich het recht om in geval van ziekte van de docent of onvoorziene omstandigheden, een cursus of retreat te annuleren. In dat geval stort Màri het ontvangen cursusgeld binnen 15 dagen na annulering terug. 

Waar mogelijk zal Màri een passend alternatief aanbieden. De betaling blijft dan geldig voor de alternatieve datum.

Indien verplaatsing door Màri naar een andere datum niet mogelijk is, volgt teruggave van het betaalde deelnamegeld voor de duur van de verhindering. Màri is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor de deelnemer hieruit voortvloeit. 

4.2.  In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus of retreat, ziekte van de docent, maatregelen opgelegd door de regering en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Màri noodzakelijk zijn, heeft Màri het recht de cursus of retreat te onderbreken, verplaatsen of annuleren. 

4.4.  In het geval van wijziging in de data door Màri zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

 

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer.

5.1.    Verandering van data door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk overeengekomen. Het omzetten van een cursus, retreat of datum wordt aangemerkt als annulering. Dezelfde voorwaarden gelden voor betaling in zijn geheel of bij betaling in termijnen. 
5.2    Annulering, wijziging en deelname dient altijd schriftelijk (per mail rika.maris@gmail.com) te gebeuren en dient schriftelijk als ontvangen te zijn bevestigd door Màri.
5.3    Indien de cursist door omstandigheden waartoe te rekenen, medische gronden, niet in staat is de (gehele) cursus of retreat te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.                                                                                                             

5.4    Indien een cursist of deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn op alle data van de opleiding of retreat, wordt er geen korting of teruggave van het deelnamegeld voorzien. 
 

Artikel 6: Betaling. 

6.1.  Het verschuldigde bedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur te zijn bijgeschreven op rekening van Màri o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.                                                                                                                                                                 

6.2.   Is betaling bij aanvang van de opleiding of retreat uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus of retreat worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk aantoonbaar is dat het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank is overgemaakt. 

 

Artikel 7: Toetsing en herkansing van toetsing bij een opleiding.


7.1.   Indien bij een cursus sprake is van een toetsing staat dit aangegeven bij de cursusinformatie en gelden de onderstaande afspraken.
7.2.   De praktische toetsing bestaat uit het kunnen uitvoeren van de aangeleerde technieken. Deze zullen beoordeeld worden door de docente en een onafhankelijk jurylid. De thuis-opdrachten van alle modules/lessen moeten volledig zijn uitgevoerd.
7.3.   In geval dat de praktische toetsing onvoldoende beoordeeld wordt, krijgt de cursist de kans om na een periode van oefening (met name op punten die uit de toetsing blijkend, voor verbetering vatbaar zijn) een herkansingsmogelijkheid geboden à € 100,00 (excl BTW) op een in overleg met Màri te bepalen datum. De hertoetsing duurt maximaal 2 uur (proeve van bekwaamheid en individueel doornemen van verbeterpunten). In overleg zorgt de cursist zelf voor een model.
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid met betrekking tot opleiding.


8.1.     Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer. Màri en de locatie eigenaar zijn niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

8.2.     Màri en de locatie eigenaar zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. 

Door het gebruik van olie bestaat de mogelijkheid dat de vloer glad is, voorzichtigheid is geboden. 

8.3.     Màri is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mededeelnemer of andere oefenpersonen voor, na of tijdens de cursus.
8.4.     Deelname aan een cursus geschiedt op eigen risico. D.m.v. massage verfijn je je lichaamsbewustzijn. Zo leer je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw lichaam en welzijn. Màri is niet aansprakelijk voor blessures of klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer.  Bij ziekte, psychische problematiek of enig lichamelijk letsel is het aan te bevelen vooraf advies te vragen aan huisarts of behandelend therapeut. Het is noodzakelijk dat je Màri over ziekte/letsel/psychische klachten of problematiek informeert.

8.5.     Màri is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus of training met de opgedane kennis doet.
 


 

Artikel 9: Respectvol gedrag en veiligheid.

9.1.     De deelnemer aan een massageopleiding is er zich van bewust dat er geoefend word op de andere deelnemers. Hierbij handelen we altijd uit respect voor elkaars lichaam. Màri behoudt zich ertoe een veilig kader te creëren voor elke deelnemer en verwacht van de deelnemers dezelfde intentie. Màri behoudt zich het recht om deelnemers die door hun gedrag een werkbare relatie belemmeren, uit te sluiten van verdere deelneming aan de opleiding.

9.2.     De deelnemer aan een retraite is er zich van bewust dat er in groepsgesprekken persoonlijke informatie mag gedeeld worden. Het is niet toegestaan deze informatie te delen met derden buiten het retreat. Het staat elke deelnemer vrij al dan niet deel te nemen aan deze gesprekken. 

9.3.     Om de sereniteit van een opleiding of retreat te garanderen is het het niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens het verloop van de opleiding of retreat. (Met uitzondering van de welkomdrink op een Belevingsweekend en afscheidsfeestje van een opleiding. En dit enkel met de door de organisatie meegebrachte dranken.)

9.4.     Een belangrijke intentie in een massageopleiding en retreat is respect. Zo verbindt iedere deelnemer zich ertoe met respect te handelen naar zijn of haar mededeelnemers en naar de locatie waar we te gast zijn. We dragen zorg voor elkaar en voor de ruimtes waarin we doorbrengen.

 

Artikel 10: Geheimhouding 

10.1.     De aan Màri verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Màri. 

10.2.     De deelnemer vebindt zich ertoe om geen lesmateriaal, beeldmateriaal of vertrouwelijke informatie te delen met derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de docent of betrokken deelnemers. 

 

Artikel 11: Bijzondere bepalingen. 

      Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus of retreat, de deelnemer in goede gezondheid verkeert en fysiek/mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening behorende bij een retreat is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemers. 

Artikel 12: Slotbepaling.


      In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Màri. Màri houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deelnemer geeft door schriftelijke inschrijving of aanmelding per e-mail of via de website van Màri voor een cursus of retreat en bij deelname aan een cursus aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Telefoon 0471 622 631

E-mail rika.maris@gmail.com

Moment geduld...